Adwokat od spraw rodzinnych

 Adwokat od spraw rodzinnych

Adwokat od spraw rodzinnych. Spory rodzinne różnią się od innych stosunków prawnych tym, że dotyczą prawie nas wszystkich. Spór rodzinny dotyczy nie tylko kwestii prawnych, zwykle dotyczy wartości i moralności. Bez względu na problem podlega rozpatrzeniu: rozwód, podział majątku w małżeństwie lub po rozwodzie, ustalenie trybu porozumiewania się z dziećmi, pobieranie alimentów. Adwokat od spraw rodzinnych, oprócz świadczenia usług prawnych, powinien być również psychologiem, ponieważ każdy problemy rodzinne wiążą się z emocjami i uczuciami klienta.

Kim jest adwokat od spraw rodzinnych?

Przez adwokata od spraw rodzinnych należy rozumieć prawnika dobrze zorientowanego w prawie rodzinnym, posiadającego prawo wykonywania zawodu prawniczego oraz znaczne doświadczenie w kategorii spraw rodzinnych.To właśnie spory rodzinne należą do najczęstszych spraw w prawie cywilnym. Jest to osoba, która może pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemów pojawiających się w sprawach rodzinnych.

Jakimi sprawami zajmuje się adwokat od spraw rodzinnych?

Adwokat od spraw rodzinnych zajmuje się sprawami takimi jak:

 • Rozwód.
 • Separacja.
 • Podział majątku małżonków.
 • Rozdzielność majątkowa.
 • Ustalanie i odzyskiwanie alimentów.
 • Ustalanie miejsca zamieszkania dzieci po rozwodzie.
 • Ograniczenie praw rodzicielskich lub pozbawienie praw rodzicielskich.
 • Wyjazd dzieci za granicę bez zgody jednego z rodziców itd.

Nie wahaj się zwrócić o pomoc prawną do adwokata od spraw rodzinnych, ponieważ nie tylko wyjaśni Ci Twoje prawa, ale także pomoże jak najlepiej poradzić sobie z sytuacją, z którą masz do czynienia.

Sprawy alimentacyjne – wsparcie adwokata od spraw rodzinnych

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem rodzice są zobowiązani do utrzymywania dziecka do pełnoletności. Nawet jeśli dziecko osiągnęło pełnoletność, ale kontynuuje naukę i w związku z tym potrzebuje pomocy materialnej. Obowiązek płacenia alimentów wynika z obowiązku alimentacyjnego rodziców i nie jest związany z rozwiązaniem małżeństwa. Jeżeli w akcie urodzenia dziecka figuruje ojciec/matka, prawo do alimentów powstaje automatycznie, niezależnie od tego, czy rodzice są w związku małżeńskim, zarówno w momencie narodzin dziecka, jak i po porodzie.

Rodzic, od którego zasądzono alimenty na dziecko, a także rodzic, któremu nie wniesiono roszczenia o alimenty, są zobowiązani do uczestniczenia w dodatkowych wydatkach na rzecz dziecka spowodowanych szczególnymi okolicznościami (rozwój dziecka), zdolności dziecka, jego choroby, niepełnosprawności itp. Próbujesz uzyskać alimenty, ale jego ojciec/matka próbuje tego uniknąć? Czy jesteś zmuszony do konfliktu z byłym mężem lub żoną ze względu na dzieci, ustalenie ich miejsce stałego zamieszkania? A może chcesz doprowadzić do pozbawienia praw rodzicielskich przez sąd, ale nie wiesz, jak to zrobić dobrze?

Adwokat od spraw rodzinnych, może Ci pomóc:

 • Przeanalizować szczegółowo obecną sytuację, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki.
 • Sporządzi niezbędne dokumenty, a także przekaże je właściwym organom w terminach przewidzianych prawem.
 • Chroni Twoje prawa i interesy oraz Twoich małoletnich dzieci.
 • Zapewni reprezentację Twoich interesów w sądach.
 • Możesz uzyskać kompleksowe porady we wszystkich kwestiach, które pojawiają się w trakcie takiego postępowania.
 • Monitoruje wykonywanie orzeczeń sądowych itp.

Podział majątku

Rozwód i podział majątku w przypadku posiadania niepełnoletnich dzieci to złożone procesy, które wymagają dużo czasu i wysiłku. Do tego dochodzi moralna strona problemu: w końcu rozwód może całkowicie zmienić życie danej osoby. Dlatego postępowanie rozwodowe wymaga pomocy dobrego adwokata od spraw rodzinnych, który bardzo się przyda! Jak pokazuje praktyka, skonfliktowane strony często odmawiają zawarcia ugody i wolą rozwiązać małżeństwo za pośrednictwem sądu, wierząc, że jest to szybsze i bardziej niezawodne. W takim przypadku konieczne jest monitorowanie prawidłowości sporządzenia i terminowości składania dokumentów (reklamacje, sprzeciwy itp.). Pomoże Ci w tym doświadczony adwokat z zakresu prawa rodzinnego.  

Ustawodawstwo przewiduje dwa wyjątki od ogólnej zasady równości udziałów małżonków w prawie do majątku wspólnego. W związku z tym sąd może zwiększyć lub zmniejszyć udział jednego z małżonków. Taki rozwój wydarzeń jest możliwy w szczególności, gdy jeden z małżonków nie dbał o wsparcie finansowe rodziny, ukrył, zniszczył lub uszkodził majątek wspólny, wydał go ze szkodą dla interesów rodziny. Sąd może również zwiększyć udział w prawie majątkowym małżonka, z którym mieszkają małoletnie lub pełnoletnie dzieci niepełnosprawne, pod warunkiem, że wysokość otrzymywanych alimentów jest niewystarczająca do zapewnienia im rozwoju fizycznego i leczenia. 

Czego może oczekiwać klient?

Rozszerzone porady prawne w sprawach rodzinnych pozwolą na:

 • Zebranie wszystkich faktów i szczegółowe przeanalizowanie sytuacji.
 • Nakreślenie strategii i taktyki dalszych działań.
 • Zebranie lub przygotowanie niezbędnych dokumentów (paragony, wypisy, wnioski itp.).
 • Stworzenie bazy dowodowej niezbędnej do ochrony Twoich interesów.
 • Wybranie najlepszej metody rozwiązywania sporów (w trybie przedsądowym lub sądowym).

Adwokat od spraw rodzinnych będzie mógł komunikować się w Twoim imieniu ze stroną przeciwną (małżonek, a także jego prawnik), reprezentować i bronić Twoich interesów na rozprawach sądowych. Dokładny koszt adwokata ds. prawa rodzinnego będzie zależał od złożoności sprawy i nakładu pracy.