Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Każda wydana decyzja urzędowa może być uznana przez nas za błąd lub może zawierać takie informacje, z którymi po prostu się nie zgadzamy. W związku z tym, przysługuje nam prawo odwołania się od danego orzeczenia. Jednym z takich przykładów, który pojawia się najczęściej jest – odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Komisja wydaje konkretną decyzję, my się z nią nie zgadzamy i postanawiamy się od niej odwołać. Możemy? Oczywiście! Trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić. 

Odwołanie – postępowanie administracyjne

Jednym z etapów postępowania administracyjnego jest właśnie odwołanie, które to przewidziane jest w ustawie. Nie wymaga ono wiedzy prawniczej czy specjalistycznych informacji. Jest ono poprzedzeniem wstąpienia na drogę sądową, jeśli jego efekt nie będzie takim, jakiego oczekiwałby sam klient. Kluczowym elementem w całej sprawie jest przygotowanie odpowiedniego pisma, które to musi być poprawnym pod względem formalnym. Nie ma więc na to gotowego wzoru, ale konieczne jest zawarcie w nim określonych informacji. 

Niezbędne dane w piśmie odwołującym się od decyzji

Niezbędnymi elementami, które musi zawierać pismo są między innymi nasze dane personalne, jak również i adresowe. Warto wpisać tutaj numer telefonu, dzięki któremu urzędnik będzie miał ułatwione zadanie, gdy rozpatrując wniosek, będzie miał do omówienia dodatkowego kwestie i wyjaśnienia. Koniecznym są oczywiście dane urzędu do którego się zwracamy i dane urzędu za pośrednictwem którego się zwracamy. Należy pamiętać także o numerze lub nazwie sprawy, o stosownej treści, która ma nawiązywać do tego, co chcemy osiągnąć i dlaczego nie zgadzamy się z decyzją oraz oczywiście na końcu o podpisie. 

To, co ważne, takie pismo musi być czytelne i logiczne w swojej treści. Powinno ono zawierać jasne sformułowania, proste informacje. Im bardziej ono wiarygodne i nieprzekoloryzowane, tym lepiej. Według art. 128 Kodeksu postępowania administracyjnego nie ma tak naprawdę potrzeby tworzenia specjalnego uzasadnienia, bowiem każdy z nas ma prawo do tego, by się odwołać, jeśli nie jest się zadowolonym z wydanej przez urząd decyzji. Czasami zdarza się tak, że mamy odpowiednie argumenty, a dany urząd wydał decyzję niewłaściwą, nie mając do nich dostępu. Ukazując je, można całkowicie zmienić bieg wydarzeń. To, co ważne i o czym bardzo wielu ludzi zapomina – taki dokument jest pismem oficjalnym. Należy więc zawrzeć w nim proste informacje, bez osobistych dygresji czy emocjonalnych wstawek. 

Odwołanie od decyzji a akty prawne

Wszelkie działania organów administracji publicznej regulowane są poprzez Kodeks postępowania administracyjnego. Został on uchwalony w 1960 roku i jest on stale aktualizowany. Poprzez Kodeks określone są wszelkie sposoby postępowania. Odwołując się, możemy to zrobić do całości lub do określonej części. 

Jeśli chodzi o orzeczenia o niepełnosprawności, te wydawane są na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o samo postępowanie orzecznicze, to jest zespołowe i dwuinstancyjne. W takim przypadku, gdy wydana decyzja nas nie zadowala, wówczas złożyć musimy odwołanie do wyższej instancji za pośrednictwem tej niższej. Co to oznacza w praktyce? Pismo kieruje się w takim przypadku do wojewódzkiego zespołu orzekającego, ale samo jego złożenie odbywa się w zespole powiatowym. W następnej kolejności, jeśli decyzja zespołu wojewódzkiego również jest dla nas niewłaściwa, kolejne odwołanie składa się do sądu pracy i do ubezpieczeń społecznych, ale za pośrednictwem zespołu wojewódzkiego. 

Kluczowe znaczenie – terminy

To, o czym należy pamiętać, to zachowanie odpowiednich terminów, które są kluczowe, jeśli chcemy się odwołać. Osoba, która otrzymuje więc pismo z decyzją, dostaje także informacje ile przysługuje jej dni na odwołanie się od danego pisma. Zazwyczaj czas wniesienia odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia lub ustnego ogłoszenia decyzji. W każdym przypadku ten termin może jednak być inny, dlatego też zawsze należy na ten aspekt zwracać szczególną uwagę. Czy przekroczenie danego terminu całkowicie pozbawia nas możliwości odwołania się od decyzji o orzeczeniu stopnia niepełnosprawności? Nie, jeśli dana sytuacja nie wyniknęła z naszej winy. Może więc to być nagła hospitalizacja czy na przykład śmierć bliskiego członka rodziny. W takim przypadku należy złożyć do urzędu prośbę o przywrócenie terminu. Koniecznie należy do takiego pisma dołączyć samo odwołanie, jak również i udokumentowanie danego stanu rzeczy. Może to więc być wypis ze szpitala czy na przykład akt zgonu. Urząd ma siedem dni na przekazanie informacji dotyczącej naszego odwołania.

Odwołanie można złożyć osobiście w kancelarii urzędu, ale można również i wysłać je pocztą listem poleconym, pocztą elektroniczną na skrzynkę podawczą urzędu. Istnieje także możliwość złożenia takiego dokumentu w polskim urzędzie konsularnym, w administracji zakładu karnego, jeśli chodzi o osoby pozbawione wolności lub przez żołnierza polskiej jednostki wojskowej bądź kapitana statku, gdy wymaga tego właśnie sytuacja.