Jak odzyskać pieniądze za fakturę przelewową?

Jak odzyskać pieniądze za fakturę przelewową?

Jak odzyskać pieniądze za fakturę przelewową? Wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem niezapłaconej przez kontrahenta faktury przelewowej. Płynność finansowa firmy jest bardzo istotna, dlatego ważnym czynnikiem jej utrzymania jest odzyskanie zaległej należności. Wymagać to będzie konsekwencji w działaniu, można rozpocząć procedurę windykacji od wykonania telefonu do dłużnika, podczas rozmowy uprzejmie, ale zdecydowanie trzeba przekazać informację, jak ważne jest uregulowanie zaległości finansowej dla prowadzonej działalności gospodarczej. Przepisy kodeksu cywilnego (art. 354 § 1) wskazują sposoby wykonywania zobowiązań i nakłaniają do wypełnienia celów transakcji. Brak uregulowania zapłaty w wyznaczonym terminie stanowi naruszenie przepisów KC. Stając przed dylematem jak odzyskać pieniądze za fakturę przelewową, trzeba wybrać najwłaściwsze narzędzia, które spowodują jej uregulowanie.  

Co to jest faktura przelewowa?

Faktura przelewowa zawiera odroczony termin do wykonania płatności, standardem w naszym kraju jest wystawianie faktur z terminem płatności 7 lub 14 dni. Kontrahent powinien nie później niż w dniu upływu wyznaczonej daty przelać na konto sprzedawcy kwotę znajdującą się na fakturze. W niektórych branżach spotykane są nawet faktury przelewowe z terminem 30 lub 90 dniowym, jednak w obawie przed zatorami płatniczymi odchodzi się od tego sposobu. Kontrahent podpisując ze sprzedawcą umowę kupna sprzedaży (faktura) ma świadomość, że przekroczenie terminu płatności może wiązać się z konsekwencjami finansowymi. Ustalony termin płatności jest akceptowany przez obydwie strony i potwierdzony podpisami. W świetle prawa faktura przelewowa stanowi dokument, który uprawnia sprzedawcę do dochodzenia swoich praw wobec dłużnika.

Wezwanie do zapłaty faktury przelewowej pierwszym krokiem do odzyskania pieniędzy

W przypadku nieuregulowanej faktury przelewowej pierwszym krokiem jest wysłanie wezwania do zapłaty (monit- miękka windykacja). Można rozpocząć od rozmowy telefonicznej lub mailowej, przy braku rezultatu, należy do kontrahenta wysłać wezwanie do zapłaty listem poleconym lub z potwierdzeniem odbioru. Taki dokument musi zawierać dane osobowe dłużnika i wierzyciela, wysokość kwoty do zapłaty, numer faktury, sposób, w jaki ma zostać dokonana wpłata. Niezbędne jest wskazanie konsekwencji nie zapłacenia należnej kwoty to znaczy: naliczanie odsetek od kwoty faktury, wystawienie długu na giełdzie długów, opublikowanie danych kontrahenta w bazie BIG, skierowanie sprawy do firmy windykacyjnej. Warto dołączyć kopię faktury.

Ostateczne wezwanie do zapłaty faktury przelewowej

W przypadku braku reakcji ze strony kontrahenta/dłużnika a wezwanie do zapłaty, należy przygotować ostateczne wezwanie do zapłaty (na piśmie), które będzie zawierało informację, że nie uregulowanie kwoty faktury spowoduje, skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Odzyskiwanie pieniędzy za niezapłaconą fakturę za pomocą firmy windykacyjnej

Jeżeli wszystkie próby odzyskania należności zgodnie z wystawioną fakturą przelewową nie przynoszą rezultatów, można skorzystać ze wsparcia firmy zajmującej się windykacją. Jej działania będą nastawione na ugodowe rozwiązanie problemu, poprzez skierowanie do dłużnika pisma windykacyjnego wzywającego do uiszczenia należności. W przypadku unikania zwrotu pieniędzy, firma windykacyjna może wystąpić do sądu.

Skierowanie sprawy na drogę sądową

Jeżeli polubowne sposoby odzyskania pieniędzy za fakturę przelewową nie przyniosą pozytywnego rezultatu, ostatni sposobem jest przedłożenie w sądzie pozwu. Istnieją dwie możliwości: e-sąd lub sąd tradycyjny, należy dokonać wpłaty zgodnie z przedmiotem sprawy.  E-sądy rozpatrują tylko sprawy proste, które nie wymagają postępowania dowodowego, dłużnik otrzymuje nakaz zapłaty. Pozew do sądu może zostać przygotowany na formularzu P do pobrania z sądu lub ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.Taki dokument musi zawierać dane dłużnika i wierzyciela, wysokość zaległej kwoty oraz należne odsetki. Ponadto ważne jest wskazanie uzasadnienia, które potwierdzi zasadność pozwu tzn. umowę, wnioski dowodowe: wezwania do zapłaty. Dla sądu istotną informacją będzie czy podjęto mediacje w celu zakończenia sporu, jeśli takich działań nie podjęto, należy to uzasadnić.

Pozew musi zostać sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach to znaczy dla: sądu, dłużnika, powoda. Przygotowane dokumenty można wysłać listem poleconym, złożyć w biurze podawczym lub korzystając z pomocy kancelarii prawnej zostaną przekazane do sądu przez adwokata. Co dalej? Jeżeli sąd wydał nakaz zapłaty i wyrok uprawomocnił się, ale dłużnik nie spłacił długu i nie wniósł sprzeciwu, wówczas sąd nadaje klauzulę wykonalności, w takim przypadku można skierować sprawę do komornika.        

Przedsiębiorcy mogą dochodzić swoich należności i nie powinni z nich rezygnować. Warto  zabezpieczyć się przed nieuczciwymi kontrahentami i dbać o poprawne sporządzenie umów, które zawierają podpisy, pobierać zaliczki, prosić o potwierdzenie otrzymania maila i przypominać kontrahentowi o terminach zapłaty. Warto zadbać o wystawianie faktur przelewowych z tak zwaną pieczęcią prewencyjną, która informuje kontrahenta, że niezapłacenie w terminie spowoduje, dochodzenie zapłaty przez firmę windykacyjną. Ważne: nie można dopuścić do przedawnienia, dlatego nie należy zwlekać z rozpoczęciem odzyskiwania długu.